Pravidla užívání portálu Prosousedy.cz

Ve zkratce:

 • Buď milý.
 • Nečiň ostatním to, co nechceš, aby oni činili tobě.

To je asi to nejdůležitější, ale pojďme si to říct trochu konkrétněji.

O Prosousedy.cz

Prosousedy.cz nabízí určité služby prostřednictvím stránek, včetně, bez omezení, možnosti kontaktovat ostatní členy Prosousedy.cz. Prosousedy.cz poskytují přístup k webové stránce www.prosousedy.cz s tím, že její uživatelé pečlivě pročetli podmínky užití. Používáním stránek a jejich služeb, souhlasíte s dodržováním Podmínek používání, a to následovně. 

1. Poplatky & náklady

Prosousedy.cz je služba zcela zdarma.

2. Podmínky užívání

Souhlasíte s tím, že nebudete posílat, uploadovat nebo sdílet k serverům Prosousedy.cz jakoukoliv komunikaci, text, grafiku nebo jinou informaci (souhrnně "materiál"), která:

 • Má obscénní, podvodný, neslušný, rasově urážlivý nebo urážlivý kontext či jinak pomlouvá, zneužívá, obtěžuje nebo ohrožuje ostatní;
 • obsahuje vir nebo jiné škodlivé komponenty určené k poškození nebo získání osobních údajů, dat nebo systémů
 • obhajuje nebo podporuje jakoukoli nezákonnou činnost;
 • porušuje autorská práva, patenty, ochranné známky, obchodní tajemství, reklamní práva nebo jiné duševní vlastnictví nebo vlastnická práva jakékoliv třetí strany;
 • porušuje soukromí jednotlivců, včetně ostatních uživatelů lokalit; nebo
 • porušují platné místní, státní, národní nebo mezinárodní právo.

Prosousedy.cz podle vlastního uvážení určí dodržování výše uvedených pokynů a vyhrazuje si právo odstranit ze stránek bez předchozího upozornění veškerý materiál, který shledává, že není ve shodě, nebo je jinak nežádoucí z jakéhokoli důvodu. Prosousedy.cz může přijmout veškerá opatření, pokud věří, že materiál je škodlivý nebo může způsobit Prosousedy.cz ztrátu (zcela nebo částečně) služeb svých poskytovatelů internetových služeb, dodavatelů či inzerentů.

Jiná omezení použití:

Uživatelé jsou povinni dodržovat veškeré zákony a předpisy platné pro užívání služeb a stránek Prosousedy.cz. Není povoleno používat Prosousedy.cz v názvu, URL, ochranné známce nebo v jiném materiálu jakýmkoliv způsobem, včetně ve spojení se "spamem"  v e-mailových zprávách nebo v diskusních skupinách. Pro účely těchto Podmínek užívání, "spam" má význam obecně srozumitelný mezi uživateli internetu. Není dovoleno klást nepřiměřené nebo neúměrně velké zatížení (jak je stanoveno námi s ohledem na zatížení uložené jinými uživateli obecně) na infrastruktuře Prosousedy.cz. Není dovoleno používat žádné "bot" nebo jiné automatizované opakované nebo opakující se mechanismy nebo podobně za účelem získat nějaký druh prospěchu z Prosousedy.cz.

3. Odkazy na stránky třetích stran

Jakékoliv stránky třetích stran, na které stránky mohou odkazovat, nejsou pod kontrolou Prosousedy.cz a Prosousedy.cz nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoliv informace, obsah, komunikace či materiálů dostupných na takových stránkách třetích stran. Prosousedy.cz odkazy třetích stran dovolují pouze pro pohodlí a příhodnost, není-li výslovně řečen opak.

4. Prohlášení a omezení odpovědnosti

Služby, informace, obsah nebo jiná data jakéhokoliv druhu nebo povahy zpřístupněny na sítích jsou poskytovány tak, jak jsou, a všechna zastoupení a záruky, ať už řečené, nebo naznačené, jsou vyloučeny, včetně vlastnického práva, porušení, prodejnost nebo nevhodnost věcí či služeb. Prosousedy.cz nenabízí záruku, zastoupení nebo garanci, pokud jde o obsah, sekvenci, přesnost, včasnost nebo úplnost informací na stránkách nebo zdrojů těchto informací a že tyto informace mohou být smazány z jakéhokoli důvodu. Prosousedy.cz nenabízí záruku, zastoupení nebo garanci, že informace nebo služby budou nepřerušené, bezpečné, bez virů či errorů a že všechny defekty budou opraveny. Prosousedy.cz neprověřuje  ani neschvaluje každou osobu, která nabízí své služby na stránkách, a neručí tak za obsah psaný jednotlivými uživateli. Nikdo nemá povinnost používat tuto službu a Prosousedy.cz nejsou zodpovědní za jakékoliv události, které by se staly v důsledku užívání našich služeb. Prosousedy.cz nenese a nebude nést odpovědnost za nepříznivé následky způsobené kontaktováním uživatelů nebo souvislostí s uživateli dané stránky. Všechny informace se předkládají dobrovolně a tyto informace budou zpřístupněny veřejnosti. Veškerá rizika za zpřístupnění těchto informací budete nést vy, uživatel. Pokud by vznikl spor mezi vámi a jiným uživatelem, Prosousedy.cz není zodpovědné za škody a ztráty (skutečné nebo očekávané) všeho druhu, známé či neznámé, vyplývající z takového sporu. Prosousedy.cz nenese zodpovědnost za:

 • nebo újmu způsobenou, zcela nebo zčásti, z činnosti, opomenutí nebo zanedbání, nebo pro případ nenadálé události, při zadávání veřejných zakázek, sestavování nebo poskytování informací na daných stránkách;
 • případné chyby, opomenutí nebo nepřesnosti v informacích bez ohledu na to, jak byly způsobeny, nebo případné zpoždění či nejasnosti v informacích;
 • případné ztráty či škody vůbec, ať už v rámci smlouvy, přečinu nebo jinak, z použití nebo spolehnutí se na dané informace nebo z použití stránek obecně;
 • jakákoli zvláštní či následné škody, které přímo či nepřímo souvisejí s použitím nebo nemožnosti použití, služeb či stránek, i když byli Prosousedy.cz upozorněni na možnost vzniku takových škod; nebo
 • ušlý zisk nebo náhodné nebo následné škody (bez ohledu na to, jak mohly vzniknout, a to i z nedbalosti Prosousedy.cz) vyplývající z nebo v souvislosti s informacemi v Pravidlech.

5. Soukromí a komunikace na stránkách

Veškerá sdělení, informace nebo jiné materiály, která jsou vysdílena na stránkách Prosousedy.cz, elektronickou poštou nebo jiným způsobem (kromě osobních údajů), včetně odpovědí na otázky, připomínek, návrhů a jiných údajů poskytnutých uživatelem je a bude považováno za nedůvěrné a nechráněné.

Tímto udělujete Prosousedy.cz nevýhradní, celosvětové, trvalé plně splacené právo k používání jakékoliv takového sdělení, informace nebo materiálu k libovolnému účelu, včetně, ale nikoli výhradně, použití, zveřejnění, přenosu, publikování, distribuce, reklamy, marketingu, propagace, výzkumu, zobrazení, úpravy, syndikace, licencování a vysílání. Prosousedy.cz nakládá s osobními údaji a používání cookies (a dalších metod sledování) podle podmínek Zásad ochrany osobních údajů.

Přijetím těchto Pravidel, výslovně souhlasíte s využitím svých informací Prosousedy.cz.

6. Záruka

Zaručujete, že:

 • máte plné právo a pravomoc souhlasit s Pravidly, a že byly zajištěny veškeré souhlasy třetích stran nezbytných pro vstup do těchto Pravidel;
 • všechna skutková tvrzení, která jste provedli, jsou pravdivá a úplná; a
 • dosáhli jste plnoletosti, máte právo vstupovat do právně závazných dohod a máte úplné a naprosté právo souhlasit s Pravidly

7. Smazání uživatele

Prosousedy.cz si vyhrazuje právo ukončit užívání svých internetových stránek uživatelem okamžitě a bez upozornění kvůli jakékoliv nebo žádné příčině, a to kdykoliv. 

Může se tak stát, pokud: (a) porušíte Pravidla; (B), nabízíte služby, které porušují práva duševního vlastnictví třetí strany; nebo (d) jakýkoli materiál nahraný nebo sdílený na stránkách porušuje platné zákony nebo práva jakékoli třetí strany.

8. Změny na stránkách

Prosousedy.cz si vyhrazuje právo změnit, pozastavit nebo ukončit jakýkoli aspekt služeb nebo stránek kdykoliv, včetně dostupnosti jakýchkoli vlastností, databází nebo obsahu. Prosousedy.cz se pokusí poskytnout oznámení o takových změnách přiměřeně předem. 

9. Změny v Pravidlech

Prosousedy.cz může změnit tato Pravidla kdykoli vyvěšením změny do části Novinky. Nová pravidla nabývají účinnosti ihned po odeslání, proto se doporučuje číst tyto Pravidla často.

10. Protiprávní jednání

Oznámení o jakémkoliv protiprávním jednání, včetně autorského práva nebo jiného porušení duševního vlastnictví by měla být zaslána Prosousedy.cz.


V Praze dne 1. 4. 2016, Za lepší život v Praze, o.s.